Views: İkiz Otel Alanya Bahçe 1, Sahibi: Ali Aksoy